Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

U bent verplicht kennis te nemen van de algemene voorwaarden daar u bij inschrijving voor de lessen en trainingen verklaart akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn te vinden op onze website www.gymhoofddorp.nl

Tevens zijn de algemene voorwaarden ter inzage beschikbaar bij de receptiemedewerkers. En worden deze ter akkoord ondertekend bij inschrijving aan de balie en online.

  1. De periode van inschrijving wordt telkens stilzwijgend verlengd tenzij u dit abonnement heeft opgezegd. Een maand voor einddatum contract wordt er een aanbieding gedaan om voor hetzelfde bedrag de contractduur voor dezelfde periode te verlengen. Indien er niet wordt verlengt, zal het 12- of 6 maanden contract worden omgezet naar een maandelijks contract welke met 1 maand opzegtermijn opzegbaar blijft. De contributie voor ons maandelijks opzegbaar abonnement ligt €5,- hoger dan onze 6 – 12 maanden abonnementen. Opzeggen kan schriftelijk of per mail. Indien dit per mail wordt gedaan dient dit vanaf het bij ons bekende e-mail adres te geschieden. Indien er bedragen openstaan bij een lid, dienen deze eerst te worden voldaan om de opzegging in gang te kunnen zetten. Bij niet betalen van achterstanden wordt het contract beëindigd en worden de openstaande bedragen uit handen gegeven aan ons incassobureau. Opzeggen gaat ook per mail via ons opzegformulier. Dit opzegformulier dient u zorgvuldig te bewaren. Hier kan later om gevraagd worden. Bij opzegging geldt altijd tenminste een (1) kalendermaand als opzegtermijn. Ook dient u de lidmaatschapspas in te leveren. Doet u dit niet dan bent u GYM Hoofddorp een bedrag van €19.95 verschuldigd.
  2. Als leeftijdsgrens geldt 18 jaar of ouder bij het aangaan van een lidmaatschap. Het inschrijvingsformulier dient wanneer het lid minderjarig is door een van de ouders of verzorgers ondertekend te worden.
  3. GYM Hoofddorp behoudt zich het recht de contributies jaarlijks te indexeren en/of tussentijds te verhogen. U heeft het recht om in verband daarmee de overeenkomst te beëindigen conform uw contractduur.
  4. Na volledige afhandeling van het afsluiten van het lidmaatschap, en na betaling van het verschuldigde bedrag, ontvangt u een bewijs van lidmaatschap (kopie van inschrijving en lidmaatschapspas). De lidmaatschap pas moet bij elk bezoek door de paslezer gehaald worden als registratie dat u gebruik maakt van de faciliteiten van de GYM. Ook is er een online registratie middels de GYM app en dient een ieder zich vooraf aan te melden voor groepslessen.
  5. Uw persoonlijke gegevens zijn strikt vertrouwelijk en worden alleen en uitsluitend voor administratieve doeleinden van GYM Hoofddorp gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
  6. U dient zich gedurende uw verblijf in GYM Hoofddorp te houden aan de algemene voorwaarden en huisregels. Tevens dient u aanwijzingen van GYM Hoofddorp, haar medewerkers en/of andere hulppersonen voor het gebruik van de GYM op te volgen. Indien u zich hier niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
  7. Het door u overtreden van de instructies en/of huisregels geeft GYM Hoofddorp het recht u de toegang tot de GYM te weigeren en de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat dit grond oplevert tot restitutie van de door u betaalde contributie.
  8. De contributie voor overeengekomen termijn dient uiterlijk iedere eerste van het begin van de maand te worden voldaan oftewel voorafgaand de gebruiksmaand. GYM Hoofddorp hanteert de pro rato voorwaarden, het contract voor de overeengekomen periode start vanaf de eerste volledig betaalde maand.
  9. U betaalt uitsluitend via automatische incasso, u dient te zorgen voor voldoende banksaldo. Als de automatische incasso, om welke reden dan ook, wordt teruggeboekt buiten de schuld van GYM Hoofddorp, moet de verschuldigde contributie bij een volgend bezoek contant of per pin worden voldaan. In dat geval zijn administratiekosten ad €5 per storno verschuldigd.
  10. Indien u uw betalingsverplichting(en) tegenover GYM Hoofddorp niet nakomt, wordt de vordering uit handen gegeven aan incassobureau van Hoek & Partners. Wanneer u een betalingsachterstand heeft, van 2 of meerdere maandtermijnen, wordt het volledige contributiebedrag van de looptijd van het contract opeisbaar. Alle kosten die daarmee verband houden zijn voor uw rekening. Dit doet niets af aan de bevoegdheid van GYM Hoofddorp om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen wanneer een u zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden of huisregels die gelden bij GYM Hoofddorp
  11. Wordt de overeenkomst vanwege hierboven genoemde reden door GYM Hoofddorp ontbonden, dan wordt u direct de toegang tot de faciliteiten van de GYM geweigerd en wordt uw lidmaatschapspas geblokkeerd.
  12. Lidmaatschappen kunnen niet tijdelijk op non-actief worden gezet. U kunt door GYM Hoofddorp worden ontheven van uw betalingsverplichting bij gebleken medische ongeschiktheid om te sporten, welke ongeschiktheid moet blijken uit een medische verklaring of een afsprakenkaart van een hiertoe bevoegde arts. Het lidmaatschap kan dan omgezet worden naar een slapend tarief ad € 8,00 per maand bij minimaal 1 maand en maximaal 4 maanden ongeschiktheid. Indien het een 6 maanden of jaarabonnement betreft zal de einddatum met de duur van de ongeschiktheid worden opgeschoven.Welke ongeschiktheid moet blijken uit een gesprek tussen u en GYM Hoofddorp om hier samen overeenstemming in te vinden
  13. Abonnementen kunnen niet worden stopgezet voor vakanties.
  14. De openingstijden worden vastgesteld door GYM Hoofddorp. Het kan zijn dat de GYM op (officiële) feestdagen gesloten is en/of het rooster zal aanpassen. Ook kan het zijn dat lessen of trainingen komen te vervallen in verband met evenementen als wedstrijden, toernooien, demonstraties e.d. Betaalde contributie wordt in deze niet terugbetaald.
  15. GYM Hoofddorp mag lessen of trainingen annuleren als hiertoe gegronde en dringende redenen – waaronder overmachtssituaties – zijn. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan een te klein aantal sporters, onverwachte en/of langdurige ziekte van, het verbeteren van de faciliteiten, en bij landelijke en wettelijke restricties etc. Een eventuele overmacht situatie waarbij GYM Hoofddorp haar diensten niet zoals gewoonlijk kan leveren, bijvoorbeeld door restrictie op bevel van de overheid, zal gedurende hiervan geen aanleiding zijn om zich als lid niet aan de overeenkomst en de daarin overeengekomen verplichtingen te houden. Hierop zal GYM Hoofddorp uiteraard een passend besluit over nemen en daar de leden over inlichten.

U verklaart hierbij de faciliteiten van GYM Hoofddorp uitsluitend te gebruiken op eigen risico en eventuele kosten van ongeval en/of letsel geheel te dragen. U bent zich er van bewust dat het gebruik van de faciliteiten van GYM Hoofddorp risico’s met zich meebrengt en dat u (vervolg)schade die als gevolg van het gebruik kan ontstaan voor eigen risico neemt. Tevens verklaart u dat u GYM Hoofddorp zal vrijwaren voor aanspraken aan derden.

Note: De voorwaarden kunnen tussentijds worden gewijzigd. Fouten in deze voorwaarden zijn voorbehouden.

0
  0
  Jouw winkelwagen
  Uw winkelwagen is leegKeer terug naar de winkel